ÁSZF

1. Általános rendelkezések - az általános szállítási feltételek hatálya

1.1 Jelen általános szerződési feltételeket a Palatinus 94’ Kft.
(3300 Eger, Nagyváradi út 18., Cg: 10-09-021320, Asz: 11164614-2-10), mint Szállító által forgalmazott árukra és e körben a Szállító és Megrendelő között létrejövő összes szerződéses és üzleti kapcsolatra alkalmazandó.
1.2 Jelen általános szerződési feltételektől kizárólag a Szállító és Megrendelő által meghatározott mértékben, külön írásos formában lehet eltérni.

1.3 Jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi a burkolati terméktájékoztató
1.4 Jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

2. Szerződés létrejötte
2.1 Szállítási szerződés akkor jön létre, ha - a Megrendelő írásos megrendelését a Szállító írásban visszaigazolja, vagy - a közvetlen raktárról történő központi vagy telephely raktári eladásnál a megrendelést teljesíti, mely esetben a visszaigazolást a szállítólevél és/vagy számla helyettesíti.
2.2 A megrendelés Szállító által történő eltérő elfogadása, így a megrendeléstől eltérő visszaigazolása új ajánlatnak minősül.
2.3 Szállító katalógusban vagy egyéb online vagy offline kiadványaiban közölt, az árukra vonatkozó árak, képek, ábrák, méretek, kiszerelések, teljesítmény vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek és kötelezettség nélküliek.
2.4 Ha a Szállító ajánlatot tesz, az ajánlati kötöttség a megadott határidőig vagy 30 napig érvényes.
2.5 A Szállítónál raktáron nem lévő árukra vonatkozó megrendelését Megrendelő egyoldalúan nem módosíthatja, attól egyoldalúan nem állhat el. Szállító a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a megrendelt áru raktárról kiadható, vagy megrendelésként tovább feldolgozásra kerül, illetve tájékoztatja a megrendelés teljesítésének várható határidejéről.

3. Árak
3.1 A szerződésben szereplő árak a Szállító központi raktárában vagy telephelyén történő átvételre értendők.
3.2 A szerződésben szereplő vételárat a Szállító egyoldalúan akkor változtathatja meg, ha
a) a jogszabály hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi.
b) a szerződéskötés után olyan tény, körülmény vagy esemény következett be, mely a legnagyobb kereskedői gondosság mellett sem volt előre látható.
c) a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 15 nap eltelt, és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank forint árfolyamát az EURO-hoz vagy konvertibilis devizához képest leértékelte.
3.3 Szállító 3.2 a) - b) pontban foglalt árváltoztatása esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől írásbeli nyilatkozattal elállni, anélkül azonban, hogy Szállítóval szemben kártérítési igénye lenne. Szállító 3.2 c) pont szerinti árváltoztatása esetén Megrendelőt elállási jog illeti meg, ezzel egyidejűleg a Megrendelő a Szállítóval szemben további kártérítési igénnyel nem élhet.

4. Teljesítés helye, ideje és módja
4.1 Teljesítési hely raktárról történő eladásnál a Szállító központi raktára, telephelyei, illetve 4.4 pontban foglaltak. Szállító a megrendelt és visszaigazolt árut a megállapodott határidőre vagy a határidőn belül a Megrendelőnek készre jelenti, és rendelkezésre bocsátja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik. A teljesítés ideje az az időpont, mikorra a Szállító a megrendelt és visszaigazolt árut rendelkezésre állóként a Megrendelő részére készre jelenti.
4.2 Az áru elszállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni. A Megrendelő a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időben köteles kiállítani, hogy a berakására a raktár, illetve telephely nyitvatartási idejére figyelemmel elegendő idő álljon rendelkezésre.
4.3 Amennyiben a Megrendelő saját fuvareszközén vagy az általa megbízott fuvarozóval szállíttatja el az árut, úgy saját költségére és veszélyére köteles gondoskodni a fuvareszközre rakásról és az elszállításról.

4.4 A Szállító a Megrendelő kívánságára külön megállapodás alapján az általa megjelölt szállítási címre az árut ingatlan határig leszállítja. Ebben az esetben a teljesítés helye a Megrendelő telephelye, illetve a diszpozícióban megadott teljesítési hely, a teljesítés ideje pedig, amikor a az áru a megadott címre megérkezik.

4.5 Megrendelő, vagy megbízottja az áru átvételére jogosult. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a teljesítés helyén az áru átvételére jogosult személy tartózkodjon és működjön közre az átvételben.  Szállító nem köteles vizsgálni, hogy a teljesítési helyen az átvételben közreműködő személy rendelkezik-e meghatalmazással az áru átvételére, az ebben közreműködő személyt Megrendelő részéről eljárási jogosultsággal rendelkező személynek kell tekinteni, jogviszonyától függetlenül. A nem jogosult által történő átvétellel kapcsolatban keletkező teljes felelősség Megrendelőt terheli. Az átvételt a szállítólevélen dátummal, aláírással, az aláíró személy beazonosítására alkalmas módon rögzíteni kell. A fuvardíjat a mindenkori érvényes árajánlat és/vagy megrendelés visszaigazolása tartalmazza.
4.6 Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 15 naptári napon belül nem veszi át, úgy Szállító Megrendelő költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett az árut legfeljebb 30 napig megőrzi. A tárolási díj mértéke havonta az át nem vett áru rendelés szerinti (számla kiállítása esetén, számlán szereplő) nettó értékének 3%-a, de raklaponként minimum 5000 HUF, és minden megkezdett hónap után fizetendő. Ez esetben a a tárolási díj követelésének kezdeti ideje a a készre jelentés napja.
Amennyiben Megrendelő az áru átvételével Szállító által megadott teljesítési határidő után 30 napot meghaladó késedelembe esik, az ezt követő 15 nap elteltével postai úton felszólításra kerül, 30 napon belül a tulajdonjog automatikusan visszaszáll a Szállítóra, azzal szabadon rendelkezhet. A tulajdonjog visszaszállásakor a Szállító a Megrendelővel elszámol, a szükséges pénzügyi teljesítéseket elvégzi. A pénzügyi rendezést követően a Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni és az árut 3. személy részére értékesíteni.
4.7 Szállító elő- és részszállításra jogosult. Az elő és részszámlázásra a mindenkori előleg vagy bekért vételárrész terhére kerül sor.
4.8 Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szállító késedelembe esik, és az a beszállítója hibájára vezethető vissza, esetleges késedelemért a Szállítót felelősség nem terheli. A Szállító nagykereskedelmi tevékenysége körében közvetítő tevékenységet végez, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek.
4.9. A Megrendelő késedelembe esik, ha a felajánlott teljesítést nem fogadja el, ebben az esetben a kárveszély a Megrendelőre száll át.

5. Mennyiségi és minőségi átvétel
5.1 A mennyiségi és minőségi átvétel helye a 4.1 és a 4.4 pontban meghatározott teljesítési hely. Az átvétel során a Megrendelő, illetve a teljesítés helyén a Megrendelő helyett az átvételben eljáró személy köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a sértetlen csomagokat és árukat darabszámra átvenni, a sérült csomagolásról vagy áruról az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére a reklamált tételeket a szállítólevélen olvashatóan és aláírással ellátva felvezetni. A szállító levél megfelelő helyein fel kell tüntetni keltének helyét, idejét, az átvételben közreműködő személyek nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, közreműködésük jogcímét, olvasható aláírását, a tapasztalt sérülés, hiány azonosítható módon történő leírását, ha a sérülés bekövetkeztéért felelős személy megállapítható, ennek megjelölését, a felelősség kérdésben tett nyilatkozatát, az aláírók egyéb, szükségesnek ítélt nyilatkozatát.  Amennyiben a Megrendelő ezt elmulasztja, vagy szállítólevél  a fentieket hiányosan tartalmazza, úgy a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibákért, illetve kárért a Szállító nem tartozik felelősséggel.
5.2 A Megrendelő az áru átvételének megtagadására és a küldemény visszaküldésére kizárólag a Szállítóval írásban kötött megállapodás esetén jogosult.
5.3 Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi hibákat a Megrendelő azok felfedezésekor haladéktalanul köteles a megfelelő bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával együtt a Szállítónál írásban bejelenteni. A mennyiségi kifogást az áru átvételével egyidejűleg a fentiekben megjelöltek szerinti a szállítólevélen rögzíteni kell. Ennek elmaradása esetén mennyiségi kifogás nem érvényesíthető. Amennyiben a mennyiségi kifogás rögzítése nem az áru átvételével egyidejűleg, a Szállító munkatársával együtt történik, a kifogásban foglaltakat a Megrendelő kötelessége igazolni. Minőségi kifogás esetén a 7-es pontban foglaltak szerint kötelesek a szerződő felek eljárni.

5.4 Az átvétel során megrendelő, illetve az átvevő köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a csomagokat és árukat darabszámra, tételesen átvenni. Az áru átvételének megtagadására, illetve visszaküldésére kizárólag Szállítóval kötött írásos megállapodás illetve hibás teljesítés esetén – a hiba megjelölésével – az átvételtől számított 24 órán belül lehetséges.

Mennyiségi kifogás esetén az átadás napjától számított 24 órán belül élhet a megrendelő kifogással. Amennyiben a mennyiségi kifogásra nem az áru átvételével egyidejűleg, a szállító munkatársa jelenlétében kerül sor, a kifogásban foglaltak igazolására megrendelő kötelezett.

Kivitelezési hibákból felmerülő problémákért a szállító felelősséget nem tud vállalni. Ide tartoznak a burkolatba beépített, nem megfelelő, hibás anyagok: törött, repedt, csorba vagy sérült felület, nem a színárnyalathoz tartozó, toleranciának nem megfelelő lapok, nem megfelelő rétegrend és segédanyagok alkalmazása.

6. Visszáru kezelés

Teljesítés utáni visszáruzás egyedi megállapodás hiányában a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően lehetséges (45/2014. (II.26.) Korm. rendelet). Szállító deklarálja, hogy sem készletes, sem készletesnek nem minősített termékek visszavételére nem biztosít lehetőséget. Visszavételi igény esetén azonban a Szállító méltányossági elbírálást alkalmazhat.

7. Minőség, szavatosság, jótállás
7.1 A Szállító az áruk minőségét igény esetén minőségi bizonyítvánnyal tanúsítja, valamint termékhasználati, termékkezelési tájékoztatót és jótállás esetén jótállási jegyet bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A Szállító szavatolja, hogy az áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, és megfelelnek a hatályos EU szabványoknak.
7.2 A sérült csomagolásról, vagy áruról Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas az 5.1. pontban megjelölt tartalmi kellékekkel rendelkező szállítólevélen tételenként felvenni, melyből kitűnik a hiány mértéke, a sérülés jellege, illetve a minőségi kifogás mibenléte. A jegyzőkönyvet a fuvarozóval, Szállító székhelyén, illetve telephelyein történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell aláíratni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért Szállító nem felel.
7.3 Minőségi kifogás esetén Szállító saját döntése alapján a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki, az ezzel kapcsolatos Szállítói felelősséget szerződő felek kizárják.
7.4 Szavatossági (alkalmassági idő) vagy kártérítési jog érvényesítésének igénye esetén a Megrendelő tartozik a Szállító vélelmezett hibás teljesítését bizonyítani.

8. Termékfelelősség
A Szállító az általánosan forgalmazott termékfelelősség körében Ptk. XXVII cím LXXII fejezete rendelkezik, (Ptk. 6:550 §-6:559 §) annak szabályai szerint tartozik felelősséggel.

9. Fizetési feltételek
9.1 A szerződésben szereplő vételárat a Megrendelő készpénzzel (illetve bankkártyával) vagy átutalással köteles kiegyenlíteni. A fizetési mód és a fizetési határidő a számla fejlécén szerepel. A Megrendelő köteles a vételárat pontos határidőben kiegyenlíteni.
9.2. Felek erre vonatkozó megállapodása esetén Megrendelő Szállítónak a vételár meghatározott részét a szerződés létrejöttét követően kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni ("Vételárelőleg"). A szállító a megrendelő előzetes írásbeli GDPR nyilatkozata alapján vonatkozó személyes adatokat kér be és kezel, továbbá előleges fizetést követő teljes vételárrészlet kiegyenlítését követően offline és online “0-s” végszámlát állít ki”.

Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolt megrendeléstől az elállást kezdeményezi, a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállítót bánatpénz illeti meg, aminek a mértéke a Szállító által egyedileg kerül meghatározásra, és amelyet a Szállító a vételár előleg terhére is érvényesíthet. A megrendelő viszont követelés beszámítására csak bírósági ítélet alapján jogosult.
9.3. A megrendelő fizetési késedelme esetén a Szállító jogosult a jövőbeni megrendelésekre a kedvezményt megvonni, vagy a továbbiakban csak készpénzes megrendelést elfogadni, továbbá a Megrendelő fizetési késedelme vagy nem fizetése időtartamára a Szállító jogosult a Megrendelővel szemben a szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, ez szerződésszegésnek minősülne. Szállító a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához (bankgarancia, zálogjog stb.) vagy azonnali készpénzes fizetéshez kötheti. Ha a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére. A behajtási költségek közé tartoznak különösen, de nem kizárólagosan: a perköltségek és illetékek, a közjegyzői díj, a bírósági végrehajtás költségei, behajtási költségátalány, a végrehajtók munka- és sikerdíja, az ügyvédi költségek, valamint a követeléskezelő költségei, sikerdíja.
9.4. Amennyiben a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a Szállító a késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke:
- a vállalkozásnak minősülő Megrendelő esetén a Ptk. 6:155§-ának (1) bekezdése értelmében a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8% ponttal növelt értéke. A kamat számításkor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó, az adott naptári félév teljes idejére.
9.5 A Megrendelő a vételár-tartozása alapján a Szállítóval szemben semmilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési stb. igények) beszámítással nem élhet.
9.6. Szállító a Vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. Ez a rendelkezés a Megrendelő számára nem jelent elállási okot, és nem teremt a Szállító számára az árura vonatkozóan visszavételi kötelezettséget. Megrendelő a Vételár megfizetéséig az árut megfelelő fedezet biztosítása nélkül nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Szállítót, mint tulajdonost illeti meg. Dologegyesülés esetén Szállítónak résztulajdona keletkezik. Megrendelő jelen szerződés aláírásával Szállítóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből Szállító tulajdoni hányadának megfelelő összeget.
9.7 Amennyiben Megrendelő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

10. Kézbesítési szabályok 

10.1 Szállító által a Megrendelőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Szállító részére a Megrendelő által megadott levelezési címre, szabályszerűen postára adtak a Megrendelő által közöltnek, a 10.3 pont szerint részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető - küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon - ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.

Elektronikus számlainformáció cseréjének, illetve kézbesítési vonatkozásait a 2007. évi CXXVII. törvény §175. tartalmazza.

10.2 A Megrendelő köteles a fenti nyilatkozatok kötésére és kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel gondoskodni arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen a szerződés megkötésétől e szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése, illetve hátrányok elkerülése végett nem hivatkozhat.
10.3 A Megrendelő címére Szállító által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadta annak átvételét „nem fogadta el” — vagy „ismeretlen”, jelzéssel érkezett vissza Szállítóhoz a postai küldemény, továbbá, ha „elköltözött”, „cím elégtelen” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény.
10.4 A fenti szabályok a kézbesítési megbízottra, illetve a kezesre is vonatkoznak, azzal, hogy a joghatály kézbesítési megbízott esetében a meghatalmazást adó vonatkozásában áll be.

11. Jogok átruházása
A szerződő felek a jelen általános szállítási feltételek, illetve a szerződés hatálya alá tartozó jogokat és kötelezettségeiket 3. személyre csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ruházhatják át.

12. Alkalmazandó jog, jogviták
Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv az adásvételi szerződések altípusai közül a  Ptk 6:231. §-ban foglalt "Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele" vonatkozó szabályai alkalmazandók. A felek kötelezik magukat, hogy minden vitát elsősorban békésen, közvetlen tárgyalások útján fognak rendezni. Amennyiben ez ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, akkor a jelen Általános Szállítási Feltételek alapján a Szállító és a Megrendelő között kötött minden eseti szerződésből származott jogvitára a felek alávetik magukat - hatáskör függvényében Egri Törvényszék, vagy a Egri Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Társaságunk személyes adatait az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet előírásai szerint kezeli.